O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างโดมเพื่อบังแดดฝนให้นักเรียน

ทางโรงเรียนขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้านนาคานหักทั้ง 5 หมู่บ้าน ศิษย์เก่าทุกรุ่น ศิษย์ปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันบริจาคสมทบทุนก่อสร้างโดมเพื่อน้องในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา จนประสบผลสำเร็จในครั้ง