O38 :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ให้การสนับสนุน เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ

การทำผ้าป่าการศึกษา