ITA2563

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14มาตรฐานการให้บริการ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร