ครูและบุคลากรในโรงเรียน

นายเสงี่ยม แทนพลกรัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์


นางสุรีพร ก้อนเงิน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเอมอร สันเทพ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทองจันทร์ นามตะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุสรณ์เสน่หา เจริญขามป้อม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกิ่งพร สมพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ปิยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิ

ครูชำนาญการ


นางพรรณทิพา เสาทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชราภรณ์ ศักดิ์ภูเขียว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภนิตา แซ่ปึง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตรลดา พรมเมตตา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิศรุต ก้อนเงิน

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.มัณฑนา แผลงสูงเนิน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฬาลักษณ์ เชื้อเมือง

พนักงานราชการ

นายเจษฎา ประยูรหาญ

ครูชำนาญการ

นางสาวลฎาภา ขระสูงเนิน

ครู

นางสาวณัฐชา ฦๅชา

ครูธุรการ

นายมนตรี เจริญขามป้อม

นักการภารโรง