O2 ข้อมูลผู้บริหาร

นายเสงี่ยม แทนพลกรัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

นายนิเวศน์ ก้อนเงิน

ครูชำนาญการพิเศษ


นางเอมอร สันเทพ

ครูชำนาญการพิเศษนางกัลยา ก้อนเงิน

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุรีพร ก้อนเงิน

ครู

นายอนุสรณ์เสน่หา เจริญขามป้อม

ครู

นางกิ่งพร สมพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปิยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิ

ครูชำนาญการ


นางพรรณทิพา เสาทอง

ครู

นางจิตรลดา พรมเมตตา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิศรุต ก้อนเงิน

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจุฬาลักษณ์ เชื้อเมือง

ครู

นางสาวมัณฑนา แผลงสูงเนิน

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฐชา ฦๅชา

ครูธุรการ

นายมนตรี เจริญขามป้อม

นักการภารโรง