ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ – หมู่ที่ 1

ตำบล กุดชุมแสง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ 044-822971

e-mail : nak@chaiyaphum1.go.th website http://nak.chaiyaphum1.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตพื้นที่บริการ 7 หมู่บ้าน ได้แก่

1.บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1

2.บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8

3.บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11

4.บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12

5.บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ 15

6.บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2

7.บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18

ข้อมูลด้านการบริหาร

ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายเสงี่ยม แทนพลกรัง

ประวัติ

โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2499 ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยใช้วัดพนังโสภารามเป็นสถานที่จัดการศึกษา โดยใช้ชื่อว่า

โรงเรียนวัดพนังโสภาราม ” โดยมีนายต่วน ไกรศรีวรรธนะ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นผู้จัดตั้ง นายเปล่ง ศิลปยามานันท์ เป็นครูใหญ่คนแรก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2511 ย้ายโรงเรียนมาสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งมีนายเหี่ยว จันทะแทน มอบที่ดิน และ นายน้อย ชูวงศ์ตะวัน มอบที่ดินให้ รวมทั้งสิ้น 18 ไร่ 2 งาน และชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 จำนวน 2 ห้องเรียน โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดพนังโสภาราม เป็น “โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ “ จวบจนปัจจุบัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 คณะครู ชาวบ้าน และชมรมศิษย์เก่า จัดผ้าป่าการศึกษา นำรายได้ ซื้อที่ดินมอบให้โรงเรียนเพิ่ม จำนวน 4 ไร่ รวมเป็นที่ดินทั้งสิ้น 22 ไร่ 2 งาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2536 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2544 คณะครู ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนและชมรมศิษย์เก่า จัดผ้าป่าการศึกษาและบุญเดือนหก นำรายได้ซื้อที่ดินให้โรงเรียนเพิ่มเติม จำนวน 2 ไร่ 2 งาน รวมที่ดินทั้งสิ้น จำนวน 25 ไร่

วันที่ 13 เมษายน 2545 คณะครู ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และศิษย์เก่า จัดผ้าป่าการศึกษา นำรายได้สร้างป้ายโรงเรียนและทำรั้วโรงเรียน

ปีการศึกษา 2550 คณะครู ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และศิษย์เก่า ร่วมกันระดมทุนจัดทำเสาธง และพระพุทธรูปหน้าเสาธงให้แก่โรงเรียน

วันที่ 12 เมษายน 2552 คณะครู ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และศิษย์เก่า จัดผ้าป่าการศึกษา

นำรายได้สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงเรียน

วันที่ 12 เมษายน 2553 คณะครู ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และศิษย์เก่า จัดผ้าป่าการศึกษา

นำรายได้สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนมีลำดับดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2519 - 2510 นายเปล่ง ศิลปยามานันท์ ตำแหน่ง ครูใหญ่

พ.ศ. 2513 - 2516 นายบุญเยี่ยม จันทะสังข์ ตำแหน่ง ครูใหญ่

พ.ศ. 2517 - 2526 นายป้อมปราการ กล้ารบ ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2526 - 2551 นายปราโมทย์ ขวัญชัยรัตนภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2551 – 2561 นายมนตรี ขวกเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน นายเสงี่ยม แทนพลกรัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน

พ.ศ. 2517 - 2523 นายประสาท แก้วมงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2526 - 2527 นายประกอบ อมรวาท ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2528 - 2552 นายพยุง กงชัยภูมิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2537 - 2539 นายสุวัชร์ ชูสกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน นายรังสรรค์ พุทธโอวาท ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

“ พัฒนาวิชาการ คุณธรรมงามเด่น เน้นพลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลชุมชน ”

คติธรรมของโรงเรียน

“ ปัญญายะ ปุริสสุฌันติ ”

“ ความสำเร็จเกิดได้ด้วยปัญญา ”

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง - สีฟ้า

คติพจน์ของโรงเรียน

“ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด พัฒนาพันธกิจ เพื่อชุมชน ”

ปรัชญาของโรงเรียน

“ การศึกษา คือ กระบวนการดำรงชีวิต ”

อักษรย่อโรงเรียน

น.ค.แผนที่โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์